Σπρέι και υγρά 

Σπρέι και υγρά

Σπρέι-spray καθαρισμού επαφών, προστασίας, λίπανσης, ισοπροπανόλη (ισοπροπυλική αλκοόλη) κ.ά.